Rekrutacja na stanowisko Trenera Miejskiego

Rekrutacja na stanowisko Trenera Miejskiego

LOSIR Sp. z o.o. ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: TRENER MIEJSKI. Nabór adresowany jest do pasjonatów sportu i osób chcących propagować sport w gminie Luboń. Osoby zainteresowane pracą zachęcamy do składania aplikacji.

Podstawowy zakres obowiązków: 

Osoby na tym stanowisku będą odpowiedzialne za prowadzenie stałych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na boiskach ze sztuczną nawierzchnią i stadionie lekkoatletycznym na terenie miasta Luboń. 

Wymagania kwalifikacyjne:

 1. Ukończone 18 lat życia.
 2. Niekaralność i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Ukończony kurs wychowawców kolonijnych,
 4. Znajomość szerokiej gamy dyscyplin sportowych oraz podstawowych przepisów gier sportowych.
 5. Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.
 6. Dobry stan zdrowia.
 7. Dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność, kreatywność.
 8. Mile widziana udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu i rekreacji.

Wymagane dokumenty:

 1. Podpisany życiorys opatrzony klauzulą upoważniającą do przetwarzania danych osobowych: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest LOSIR Sp. z o.o., z siedzibą w Luboniu, ul. Kołłątaja 2, kod pocztowy 62-030 Luboń, e mail: losir@losir.pl, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko trener miejski.”
 1. Oświadczenie kandydata o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełnych praw publicznych.
 2. Opis programu działań sportowo rekreacyjnych adresowanych do różnych grup społecznych, które kandydat zamierza realizować będąc Trenerem.

Kompletne aplikacje należy wysyłać drogą mailową na adres losir@losir.eu do dnia
25 września 2019 roku.

Telefon kontaktowy: 505-204-862 p. Marek Giese, 512-498-927 Maciej Kędziora

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie LOSIR Sp. z o.o. przy ul. Kołłątaja 2 w Luboniu) w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 w terminie do: 25.09. 2019 r. do godz. 15:30.Koperty powinny zawierać adnotację: „Nabór na stanowisko Trenera Miejskiego”.

Na wybór kandydatów wpływ będą miały: kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz przedstawiony program planowanych działań.