Poszukujemy kandydatów na stanowisko intendent/magazynier

Poszukujemy kandydatów na stanowisko intendent/magazynier

Spółka LOSIR w Luboniu zajmująca się żywieniem zbiorowym szkół i przedszkoli poszukuje kandydatów na stanowisko INTENDENT/MAGAZYNIER

Miejsce pracy: kuchnia LOSIR, ul. Armii Poznań 27 w Luboniu

Pełen wymiar czasu pracy.
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
Praca od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-14.00

Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie co najmniej średnie (preferowane wyższe) oraz minimum 2 lata stażu pracy na tożsamym stanowisku;
2. znajomość obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie wynikającym z realizowanych zadań i obowiązków służbowych intendenta;
3. znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych (m.in. pakiet Ms Office, EXCEL);
4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

1. wysoka kultura osobista,
2. umiejętność pracy w zespole;
3. umiejętność samodzielnej analizy i oceny danych;
4. komunikatywność, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa;
5. umiejętność redagowania pism, umów.
6. obsługa programu magazynowego WAPRO MAG.

Zakres wykonywanych zadań – podstawowy:

1. prowadzenie gospodarki finansowej, materiałowej i magazynowej kuchni,
2. racjonalne organizowanie zakupów żywnościowych oraz ustalanie z kucharką bieżących zakupów w celu zapewnienia ciągłości pracy kuchni;
3. organizowanie zakupu wyposażenia, sprzętu i urządzeń oraz odzieży ochronnej dla pracowników,
4. analizowanie i porównywanie pod względem atrakcyjności ofert dostawców,
5. prowadzenie magazynu, przyjmowanie towarów i kontrola ilościowo-wagowa dostaw, (sprawdzanie dostaw z odpowiednimi dokumentami: fakturami, rachunkami, WZ). Przy odbiorze faktur i rachunków, zwracanie uwagi na prawidłowość ich wystawienia;
6. sprawdzanie terminów przydatności do spożycia zakupowanych towarów spożywczych;
7. dbałość o zużycie produktów zgodnie z zasadą FIFO;
8. wyliczenie zgodnie z obowiązującymi normami gramaturowymi codziennych racji materiałowych wydawanych z magazynu.
9. współpraca z dietetykiem w zakresie sporządzania jadłospisów oraz diet indywidualnych;
10. prowadzenie wykazu konsumentów korzystających z obiadów i całodziennego wyżywienia;
11. sporządzanie protokołów wybrakowania naczyń kuchennych;
12. prowadzenie kasy gotówkowej,
13. wystawianie faktur,
14. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji przy przekazywaniu i zwrocie sprzętu z naprawy oraz kart gwarancyjnych;
15. dokonywanie codziennych wpisów ilościowo wartościowych do programu magazynowego WAPRO MAG,
16. prowadzenie dokumentacji sanitarnej wg zasad HACCP -MAG oraz przestrzeganie jej zasad,
17. stosowanie zasad ujętych w obiegu dokumentacji finansowo-księgowej,
18. wykonywanie innych czynności związanych z potrzebami cateringu na polecenie przełożonego.

Wymagane dokumenty:

1. CV,
2. list motywacyjny,
3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności bądź uprawnienia (np. certyfikaty),
6. kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres losir@losir.eu lub składać w zamkniętych kopertach osobiście w sekretariacie Spółki lub wysłać na adres z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne stanowisko – intendent/magazynier” do dnia 20 maja 2020r.
Miejsce składania dokumentów: LOSIR Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 2, 62-030 Luboń.

Załączniki